ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Założenia programowe

Program edukacyjny POZNAJEMY REGION KASZUBSKI powstał z myślą o uczniach niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, realizujących naukę w oddziałach edukacyjno–terapeutycznych S O S W  w  Kościerzynie.

Treści zawarte w programie, oprócz budzenia świadomości regionalnej, miały być podstawą integralnej edukacji, której istotę stanowi wszechstronna działalność uczniów z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalno – motywacyjnej i działaniowej.

Celem prowadzonej edukacji było zapoznanie uczniów z pięknem krajobrazu kaszubskiego,fragmentami historii, folklorem oraz tradycjami regionalnymi.

Wybrane treści tworzyły następujące grupy tematyczne:

Zgodnie z metodyką nauczania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym kolejne grupy tematyczne realizowane były stopniowo, w ramach ośrodków pracy na zajęciach funkcjonowania w środowisku, gospodarstwa domowego oraz plastyki i muzyki.

granat Główną formą pracy omawianego Programu... były wycieczki, w trakcie których uczniowie w bezpośredni sposób poznawali omawiane fakty i zjawiska. Docelowe miejsca wycieczek miały pomóc uczniom w zrozumienniu podstawowych pojęć z zakresu środowiska przyrodniczo – geograficznego naszego regionu. Wycieczki dawały podstawę do wyzwalania u uczniów różnorodnej ekspresji twórczej, jak i rozwijania, doskonalenia i utrwalania wielu sprawności i umiejętności.

tulipan Realizacja tematu zakładała zapoznanie uczniów z elementami historii Kaszub. Doskonałym miejscem do osiągnięcia tego celu było Muzeum Etnograficzne we Wdzydzach Kiszeskich, gdzie udaliśmy się na wycieczkę wspólnie z uczniami innych oddziałów edukacyjno – terapeutycznych.

 róża Tematyka regionalna nasuwała potrzebę zapoznania uczniów z wybranymi bohaterami kaszubskich legend.  Aktywizując wyobraźnię uczniów lektura ta miała wywrzeć wpływ nie; tylko na procesy intelektualne, lecz przede wszystkim na sferę emocjonalną przy jednoczesnym wyjaśnianiu dobra i zła w postępowaniu człowieka..

palmeta Ciekawymi elementami programu okazały się treści dotyczące  obrzędów i tradycji ludowych Kaszub... Tematyka tej grupy zajęć dotyczyła:

Przystępując do realizacji wymienionych treści miałam nadzieję, że uczniowie, na miarę swoich możliwości:

Do zilustrowania omawianego zagadnienia wykorzystałam zdjęcia z wycieczek, prace plastyczne uczniów,a także niektóre pomoce dydaktyczne, dzięki którym mogłam utrwalać i doskonalić nabyte wiadomości i umiejętności.

Przedstawiony Program... jest tylko propozycją możliwości, jakie niesie realizacja edukacji regionalnej uczniów. Od inwencji nauczyciela zależy o jakie treści i działania można go wzbogacić.

PixExpose - Software to create and publish your own web gallery and photo albums on the Internet PixExpose - Software to create and publish your own web gallery and photo albums on the Internet